23.1.17
υλικά, συνήθως γλιστερά που προκαλούν
την απέραντη
λύπη